top of page

Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused on koostatud vastavuses isikuandmete kaitse määrusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679) ja isikuandmete kaitse seadusega ning rakenduvad Murula Advokaadibüroo OÜ (edaspidi Advokaadibüroo) klientidele ning potentsiaalsetele klientidele, kes on avaldanud soovi.

Privaatsustingimused on Advokaadibüroo ja kliendi vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning sisaldab alljärgnevat infot:

 • millist tüüpi isikuandmeid me kogume;

 • miks ja mille alusel me teie isikuandmeid kogume;

 • kuidas me teie isikuandmeid käitleme;

 • teie õigused;

 • meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste kohta ning saaksite neid õigusi kasutada.

 

Kasulikud mõisted

Advokaadibüroo kasutab neis reeglites allpool loetletud mõisteid:

klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Advokaadibüroo teenuseid või on mingil muul viisil Advokaadibürooga teenustega seotud.

andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta on Advokaadibürool informatsiooni ja teavet, et isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad, päringute ja küsimuste/taotluste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust klientide esindajad. Siin privaatsustingimustes nimetatud ka kui isik või klient.

isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;

töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine, hävitamine.

Isikuandmed

Advokaadibüroo töötleb klientide isikuandmeid ainult isikuandmete kaitse seaduse ning siin privaatsustingimustes toodud alustel ja eesmärkidel. Advokaadibüroo töötleb alljärgnevaid klientide isikuandmeid:

 

Isiku tuvastamise andmed

 • Nimi, kontaktandmed, sealhulgas e-mail ja telefoni number, isikukood/sünniaeg, koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart), kodakondsus, vajadusel muud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõestamise seadusest tulenevad andmed;

 

Kliendi esindusõigus

 • andmed isiku seotuse kohta juriidiliste isikutega (nt isiku poolt esitatud või avalikest registritest nähtuvad andmed, esindusõiguse alus või muud seosed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks ning esindamiseks)

 

Teenuse andmed

 • andmed, mis kajastavad isiku tegevusi büroo teenuste tellimisel ja kasutamisel, sh andmed isiku poolt soovitud või tellitud õigusteenuse sisu kohta, isikuga sõlmitud lepingud ja andmed võimalike lepingu rikkumiste kohta. Samuti andmed õigusteenuse osutamisega seonduva kliendisuhtluse kohta (nt kirjavahetus, mis seondub õigusteenuse osutamisega);

 • isiku maksekontolt tehtud tehingute detailid, sh maksja nimi, makse kuupäev, valuuta, summa ja selgitus.

 

Muud andmed

 • kliendi krediidiandmed, eelnevad tasumised/võlgnevused;

 • Seadusest tulenevate kohustuse täitmise käigus saada või loodud andmed, nt uurimisorganite, tarbijakaitse, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt tehtud päringutest tulenevad andmed.

 

Eriliigilised andmed

 • andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

 

Advokaadibüroo kogub ülaltoodud andmeid erineval viisil:

 • Isiku poolt Advokaadibüroole avaldatud andmed (nt päringute, taotluste, lepingu sõlmimise kaudu), kommunikatsiooni tulemusena saadavad andmed (nt kirjavahetusest, telefonikõnedest, suuliselt avaldatud ja muul viisil);

 • Isiku enda poolt avalikustatud andmed internetis ja sotsiaalmeedias;

 • kaupade ja teenuse tasumisel saadavad andmed (kaardimakse teostamine, pangaülekandega seotud informatsioon jne);

 • kolmandatelt isikutelt saadavad andmed – avalikest registritest, ametiasutustest;

 • Varasem informatsioon isiku ja õigusteenuse kohta, mis on salvestatud Advokaadibüroo andmebaasides;

 • Advokaadibüroo eesmärk ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad büroole teatavaks saada juhuslikult, näiteks kui neid avaldatakse büroole kliendisuhtluse raames. Eriliigiliste isikuandmete kogumine (nii teilt kui muudest allikatest) võib toimuda ka juhul, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks (nt advokatuuriseaduse § 41 alusel).

 

Andmete töötlemise eesmärk ja alus

Advokaadibürool on seaduslik alus ja huvi, et töödelda kliendi või kliendi esindaja isikuandmeid koostöö ja kliendisuhte loomisel, kestel ja lõpetamisel ning säilitada kogu protsessi jooksul isikuga seotud andmed, sh säilitada andmeid seadusest tulenevate kohustuste täimiseks, nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks.  

Advokaadibüroo kogub ja töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistes olukordades ja eesmärkidel:

 

Lepingu täitmise eesmärgil ja alusel

 • Kliendi isikusamasuse tuvastamine ning esindusõiguse olemasolu tuvastamine;

 • õigusteenuse pakkumine, eelkõige kliendile hinnapakkumise tegemine, kliendilepingu sõlmimine ja täitmine;

 • Kliendisuhtluse korraldamine ja salvestamine, isikuandmete ajakohastamine ning parandamine, kliendi tööde arvestuse pidamine, mis põhineb lepingu täitmisel, lepingueelsete toimingute teostamisel kliendi soovil, isiku nõusolekul või muude juriidiliste kohustuste täitmine;

 • Õigusteenuse osutamisega seotud andmed, varasemad projektid, ajaarvestus;

 • Kliendi maksekohustuste täitmisega seoses arveldused, arvete esitamine ning maksete kogumine;

 • Advokaadibüroo poolt nõuete esitamine või menetluses osalemine;

 

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

 • Huvide konflikti vältimine;

 • Hoolsuskohustuse täitmine, sh rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks;

 • Kliendi teavitamine õigusteenuse osutamisega seotud tegevustest (infovahetus);

 • Käsitletavate asjade nimekirja pidamine;

 • Raamatupidamine (sh raamatupidamise algdokumentide säilitamine);

 • Avaliku võimu organite ja riigiasutuste, samuti Eesti Advokatuuri organite kohustuslik teavitamine ja nende infopäringutele vastamine (arvestades seadusest tulenevaid piiranguid, sh kutsesaladuse hoidmise kohustust);

 • Vajadusel isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele, riiklikele- või järelevalveasutustele;

 • Advokaadibüroo ja klientide vara kaitsmine;

 

Õigustatud huvi alusel

 • Kaitsta ja tagada kliendi ja Advokaadibüroo õigustatud huve, et parandada Advokaadibüroo teenuste kvaliteeti, tõendada ärisuhet või muud suhtlust kliendiga;

 • Õigusteenuse osutamine (sh andmetöötlus advokatuuriseaduse § 41 alusel, mille kohaselt on vandeadvokaat pädev töötlema lepingu või seaduse alusel saadud muu isiku kui kliendi isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandmeid ilma nende isikute nõusolekuta, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks);

 • Turundustegevused ja kliendisuhte hoidmine ja arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus ja infovahetus);

 • andmed, mis tekivad veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena (nt andmed selle kohta kuidas te veebilehte kasutate, IP aadress ja asukohateave). Vt selle kohta ka selgitus allpool punktis „Küpsised ja muud veebitehnoloogiad“;

 • Jäädvustada korraldatavaid üritusi üldiste fotode ja/või filmimisega eesmärgiga pakkuda huvipakkuvaid üritusi. Loodud videomaterjal ja fotod on Advokaadibüroo omand ning Advokaadibürool on õigus kasutada ja avaldada nimetatud materjal omal äranägemisel kodulehel, sotsiaalmeedias ja avalikus meedias;

 

Kliendi nõusolekul

 • Otseturundus (nt e-kirjade ja SMS-ide vahendusel pakkumiste edastamine).

 

Ligipääs isikuandmetele ja turvalisus

Advokaadibüroo tagab seadusega nõutud klientide andmete konfidentsiaalsuse turvalise säilitamise ning korraldab isikuandmete kaitse loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävimise eest.

Ligipääs isikuandmetele on vaid Advokaadibüroo seaduslikel esindajatel või selleks määratud töötajatel ja advokaatidel. Teatud isikuandmed võidakse edastada kolmandale isikule, st volitatud töötlejale, eesmärgiga täita lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi (vt andmete jagamine allpool).

Advokaadibüroo korraldab kogu teabe vahetuse turvalisel viisil, kasutades mitmekordseid personaalseid ligipääsu ja isiku tuvastamise koode ja turvalisi informatsiooni edastamise kanaleid, mistõttu ligipääse kolmandatel isikutel on takistatud ning andmete lekke risk on minimeeritud.

 

Andmete jagamine

Advokaadibüroo edastab kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on nõutav seadusega, vajalik Advokaadibüroo töö korraldamiseks või seadusest tulenevate kohustuste või õiguste teostamiseks või muul seaduslikul alusel. Volitatud töötlejatele esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduses toodud alustel ning ainult vajalikus mahus.

Advokaadibüroo edastab isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • Volitatud töötlejad eesmärgiga korraldada Advokaadibüroo tööd (nt raamatupidamisteenuse pakkujale, IT-süsteemide haldajale, nt kliendiprogrammi haldur, majandustarkvara, raamatupidamistarkvara, arhiveerimisteenus, jne);

 • Ametiasutused (Eesti Advokatuur, kohus, Politsei-ja Piirivalveamet, Rahapesu Andmebüroo, Andmekaitse Inspektsioon, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notaribürood, jne);

 • Õigusteenuste osutamise ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud kolmandad isikud – teised advokaadibürood, audiitorid jne.

 

Isikuandmete säilitamine ja aeg

Advokaadibüroo ei töötle isikuandmeid kauem, kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides ja Eesti Advokatuuri juhendites sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks.

 • Kliendilepingust tulenevat teavet säilitatakse kolm aastat;

 • Seadusest tulenevate raamatupidamise alusdokumente ja andmeid säilitatakse seitse aastat;

 • Kohtuotsuseid ja muid täitedokumente säilitab büroo kuni 30 aastat;

 • Nõusoleku alusel saadud infot hoitakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta esitades sellekohane teade Advokaadibüroo e-maili teel või kodulehel kontaktvormi kaudu. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires. Kui peaks esinema vajadus töödelda isikuandmeid väljaspool asuvates serverites, siis toimub edastus vaid vastuvõtjatele, kes asuvad riigis, kus on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele või vastuvõtjatele, mis on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Policy alusel (kohaldatakse USAs asuvatele vastuvõtjatele).

 

Kliendi õigused

Seoses Advokaadibüroo isikuandmete kaitse korraldamisega on kliendil alljärgnevad õigused:

 • tutvuda isikut puudutava informatsiooniga ning vajadusel saada koopia andmetest;

 • nõuda aegunud või vigaste andmete parandamist;

 • nõuda andmete kustutamist või töötlemise lõpetamist, kui andmete säilitamiseks või töötlemiseks ei ole enam seaduslikku alust ning kui isiku andmete säilitamine ei ole enam andmete töötlemiseks vajalik;

 • nõuda andmete ülekandmist kolmandale isikule;

 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusel.

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Advokaadibüroo esindaja poole. Kui kliendil on kahtlus tema isikuandmete vääras kasutamises, tuleb sellest koheselt teavitada Advokaadibüroo esindajat.

 

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Advokaadibüroo veebilehel ja sotsiaalmeedias võib büroo kasutada küpsiseid kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. Advokaadibüroo veebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.
Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse üldjuhul statistiliste andmete kogumiseks pöörates tähelepanu kasutajate eelistustele erinevate veebilehtede külastamisel. Seda informatsiooni kasutatakse seejärel veebilehe efektiivsuse mõõtmiseks ja parendamiseks ning tulemuslikuma turundustegevuse läbiviimiseks.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’it blokeeriva rakenduse.
Selleks, et saada rohkem teada küpsiste, nende piiramise või neist loobumise kohta, külasta
Andmekaitse Inspektsiooni veebilehte: http://www.aki.ee/et/kupsised.

______________________

 

Advokaadibürool on õigus privaatsustingimusi uuendada ja muuta. Muudatused tehakse klientidele nähtavaks Advokaadibüroo veebilehel.

 

Kontaktandmed:

Murula Advokaadibüroo OÜ

Turu plats 7-3, Rakvere 44310

Tel: +372 510 8796

E-mail: info@murula.legal  

www.murula.legal

bottom of page